Uchwała Nr XXI/191/2020
Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Borku Wlkp.

 

 

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. zwany dalej "M-GOK" działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem M-GOK jest Gmina Borek Wlkp.

§ 3. M-GOK jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Borek Wlkp.

§ 4. 1. Siedziba M-GOK mieści się przy ulicy Powstańców Wlkp. 4, 63-810 Borek Wlkp.
2.  Teren działania M-GOK obejmuje miasto i gminę Borek Wlkp.

 

Rozdział 2
CELE I ZADANIA

§ 5. M-GOK prowadzi podstawową działalność w zakresie tworzenia, rozwoju, upowszechniania i  ochrony kultury, w tym kultury regionalnej, narodowej i światowej wśród mieszkańców oraz osób przebywających na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.

§ 6. 1. Do podstawowych zadań M-GOK w zakresie upowszechniania kultury i sztuki należy w szczególności:
1) rozpoznanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz zainteresowań;
2) wychowanie poprzez sztukę, edukację kulturalną;
3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
4) kształtowanie nawyku korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury oraz ich współtworzenia;
5) kształtowanie kultury, rekreacji i wypoczynku;
6) tworzenie warunków do funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką;
7) wspieranie amatorskiej i profesjonalnej działalności artystycznej;
8) organizowanie działalności artystycznej w postaci kół, klubów zainteresowań, sekcji, zespołów, kursów, pracowni oraz warsztatów;
9) organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów osiągnięć kulturalnych, konkursów, plenerów, festynów, konferencji, odczytów edukacyjnych, imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjno-sportowym, turystycznym;
10) tworzenie warunków do rozwoju folkloru oraz dziedzictwa regionalnego;
2. W ramach działalności innej niż kulturalna M-GOK prowadzi działalność w zakresie popularyzacji sportu i kultury fizycznej poprzez organizowanie rekreacyjnej aktywności fizycznej dla mieszkańców gminy Borek Wlkp. w tym w szczególności: organizowanie turniejów, zawodów i rozgrywek w różnych dziedzinach sportu, prowadzenie zajęć fitness, siłowni oraz zajęć ogólnorozwojowych.

§ 7. W zakresie realizacji zadań M-GOK współdziała z instytucjami, placówkami, organizacjami, podmiotami o różnej formie organizacyjno-prawnej (towarzystwa, stowarzyszenia, fundacje).

§ 8. M-GOK może prowadzić:
1) działaność usługową instruktażowo-metodyczną, promocyjną i wydawniczą;
2) wymianę kulturalną  z za granicą, w tym zwłaszcza z miastami partnerskimi.

§ 9. M-GOK prowadzi i koordynuje działałność w zakresie organizowania imprez kulturalnych w gminie Borek Wlkp. oraz opracowuje kalendarz imprez kulturalnych na każdy rok.Rozdział 3
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 10. M-GOK kieruje Dyrektor M-GOK, który zarządza działalnością instytucji, odpowiada za jej funkcjonowanie i realizację zadań oraz reprezentuje instytucję na zewnątrz.    

§ 11.Dyrektor sprawuje również nadzór i zarządza przekazanym M-GOK majątkiem i odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej M-GOK.

§ 12. 1. Dyrektora M-GOK powołuje i odwołuje Burmistrz Borku Wlkp. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym z ustawą o organizowaniu i  prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Burmistrz Borku Wlkp. jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora i wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy.

§ 13. Dyrektor w formie pisemnego upoważnienia wyznacza spośród pracowników M-GOK osobę zastępującą go podczas jego nieobecności. Zastępstwa tego nie można powierzyć głównemu księgowemu.

§ 14. 1. M-GOK zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji biurowej oraz obsługi.
2.  Dyrektor M-GOK wykonuje czynności z zakresu prawa wobec pracowników M-GOK.
3. Dyrektor i pracownicy M-GOK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, ustalone w regulaminie wynagradzania.

§ 15. Organizację wewnętrzną M-GOK określa regulamin organizacyjny opracowany i wprowadzony w drodze zarządzenia Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Borku Wlkp.

 

Rozdział 4
MAJĄTEK I FINANSE

§ 16.1. M-GOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowej instytucji kultury należących do sektora finansów publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej M-GOK jest roczny plan finansowy, ustalany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

§ 17.1. Działalność M-GOK jest finansowana:
1)  ze środków publicznych w ramach otrzymanych dotacji podmiotowych na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych oraz dotacji celowych,
2) darowizn oraz innych środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych,
3) z przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej,
4) ze sprzedaży składników mienia ruchomego, najmów i dzierżawy składników majątkowych,
5) z prowadzonej działalności gospodarczej,
6) z innych źródeł.
2. Wysokość rocznej dotacji dla M-GOK ustala Rada Miejska Borku Wlkp. w budżecie Gminy na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego i przedłożonego przez Dyrektora M-GOK.
3.  Na uzasadniony wniosek Dyrektora M-GOK przyznana przez Radę Miejską Borku Wlkp. na dany rok budżetowy dotacja może zostać zwiększona między innymi w przypadku konieczności zapewnienia udziału własnego M-GOK przy realizacji programów i projektów zewnętrznych.
4. Nadzór nad gospodarką finansową M-GOK sprawuje Burmistrz Borku Wlkp.

§ 18. Dyrektor corocznie przedkłada Burmistrzowi Borku Wlkp. sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską Borku Wlkp.

§ 19. 1. W zakresie niepowodującym ograniczenia działalności statutowej M-GOK może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe, a w szczególności w zakresie:
1) realizacji imprez zleconych przez inne podmioty, imprez okolicznościowych, rodzinnych;
2) najmu sal, najmu sprzętu technicznego, audio-wizualnego, akustycznego, artykułów użytku kulturalnego;
3) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, wydawnictw M-GOK, dzieł twórców;
4) organizacji warsztatów, szkoleń, kursów;
5) sprzedaży biletów na organizowane przez M-GOK imprezy;
6) reklamy i promocji przedsiębiorców oraz innych podmiotów podczas organizowania imprez;
7) prowadzenia usług z zakresu transportu, reklamowych oraz innych związanych z działalnością statutową;
8) prowadzenia działalności w zakresie popularyzacji sportu i kultury fizycznej.
2. Z przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pokrywa się koszty działalności statutowej.
3. Wysokość opłat za świadczone usługi w tym w zakresie działalności statutowej ustala Dyrektor M-GOK w drodze zarządzenia.


Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. M-GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu z adresem siedziby i innymi danymi.

§ 21. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie dla jego uchwalenia.